dilluns, 16 de febrer de 2015

El Reglament de Règim Intern (RRI): Eina per prevenir, gestionar i resoldre possibles conflictes de convivència

Tota comunitat de propietaris i propietàries té l’opció de dotar-se d’un Reglament de Règim Intern (RRI). Aquest reglament pot ser viscut com una oportunitat per millorar la convivència si es viu com un procés de coneixença, participació i empoderament per tothom.

Podem arribar a regular situacions que es produeixen habitualment a l’interior de l’escala com per exemple els horaris de descans dels veïns/es, o podem recordar que les bosses de la brossa no es poden deixar als espais comuns o que els replans no són espais on lligar la bicicleta.

Els conflictes són inherents a les Comunitat de Veïns i Veïnes i diàriament es produeixen xocs d’interessos que han de ser previnguts i regulats per la pròpia comunitat. Consensuar una manera de fer i procedir ens evitarà problemes majors i ens permetrà viure amb més tranquil·litat.

Per aprovar un document d’aquestes característiques només caldrà enviar-lo als veïns i veïnes prèviament perquè aquest pugui ser llegit i estudiat. Després, amb una assemblea de propietaris i propietàries degudament convocada i amb la majoria simple dels presents podrem discutir, modificar i aprovar el Reglament de Règim Intern.

Què és un Reglament de Règim Intern?

  • És un document que conté les normes per a regular la convivència, bones relacions de veïnatge i l’adequat ús i utilització de les instal·lacions, serveis i altres elements comuns. És a dir, ens permet parlar i acordar com volem viure.
  • És d’obligat compliment per a tots els propietaris, familiars i convidats.
  • Permet afrontar qualsevol situació que sigui viscuda com a problemàtica per una part de la comunitat.
  • Permet donar resposta a diferents problemes, sense que això suposi crear un altre conflicte de tipus personal.
  • Ens permet preveure futurs problemes que encara no s’han produït.
  • No pot contradir a la Llei ni als Estatus de la Comunitat.